Заявления


Извиняването на отсъствия на учениците от родител е регламентирано в чл. 62, ал.1, т.3 и т.4 от Наредбата за приобщаващо образование.