Заявления


1.Заявления за отсъствия по домашни причини

Извиняването на отсъствия на учениците от родител е регламентирано в чл. 62, ал.1, т.3 и т.4 от Наредбата за приобщаващо образование. 


3.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


4.Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


5.Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.