Стратегия

Стратегията за развитие на 202 ОУ “Христо Ботев”  с. Д. Пасарел се основава на: 

  1. Новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност.
  2. Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, Стратегия за образованието на Столична община 2016-2023г.   

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот  2014-2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система / 2013-2020г/, Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.), Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.) и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.