Училищно настоятелство

П  О К  А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 202-РО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ – С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ

на 09.09.2019 г. от 18:00 часа

Общото изборно събрание на членовете  ще се проведе на 09.09.2019г. от 18.00 часа в салона на училището, на основание решение на  УС от 31.07.2019г.

При липса на кворум, на основание Устава на СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 202-РО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, събранието ще се проведе в същия ден, един час по-късно, на същото място и при същият дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и прекратяване членството на стари членове.
  2. Избор на нов Председател и членове на Управителния съвет. 
  3. Разни.