Закрила на детето

Обръщам се към Вас от името на председателя на Държавната агенция за закрила на детето с молба за сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД. Вие сте наш изключително ценен партньор не само като професионалисти в областта на образованието в България, но и като значими социално отговорни специалисти, с които реализираме редица инициативи, посветени на децата.

Молбата ми е да позиционирате на интернет страницата на Вашата образователна институция електронен банер на НТЛД 116 111, който съдържа линк към обновения сайт на линията. Моля да препоръчате поставянето на банера и на сайтовете на Вашите партньори.

Чрез поставяне на банера на сайтовете на детски градини и училища, ще достигнем до още повече деца, учители, директори, родители, граждани, които лесно и по достъпен начин ще могат да подават сигнал за дете в риск, както и да получават компетентен отговор на въпроси, свързани с деца. Както знаете, в Закона за закрила на детето е разписано, че информация за НТЛД 116 111 се поставя на видно място във всяка детска градина и училище и всеки от нас има задължението да съдейства на деца в риск като сигнализира за тях компетентните органи за закрила. С позиционирането му на сайтовете на образователните институции ще се подпомогне изпълнението на ЗЗДет., тъй като днес мястото на интернет сайтовете е важен официален начин за комуникация с образователните общности.

Уверявам Ви, че на телефон 116 111 работят квалифицирани психолози и педагози, които консултират компетентно деца, родители, роднини, съседи и всички граждани по случаи с наранени емоционално или физически деца, деца в риск от изоставяне и др. 116 111 работи 24 часа, 7 дни в седмицата, безплатно на територията на цялата страна. От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.

Нека заедно бъдем полезни и постигаме повече за децата!