Училищна политика за закрила на детето

Екипът на 202 ОУ „Христо Ботев“ счита, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са неприемливи. Ние сме убедени, че трябва да бъдат предприети мерки за закрила на учениците в нашето училище от хора, които биха потърсили възможности за спечелване на доверието им и осигуряване на достъп до тях чрез дейностите на училището. Вероятността служители и външни лица, с които училището работи да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нас и настоящата политика е доказателство, че работим за тяхното предотвратяване.

Закрилата на детето представлява екипна и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички училищни дейности. Връзките с всеки, за когото бъде установено, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

С настоящата политика се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето,  предоставяне на помощ и контрол за спазване правата на детето. Текстът ще бъде представен на всички родители, ученици и подписан от всички служители на 202 ОУ „Христо Ботев”